Select Page

Care Plus® – Laat ze niet bijten campagne – winactie Actievoorwaarden 2018

I Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Care Plus® – Laat ze niet bijten campagne 2018 – winactie en wordt geïnitieerd vanuit Tropenzorg BV.
 2. De actieperiode loopt van maandag 18 juni t/m maandag 3 september 2018. Deelnames na deze periode worden niet meer in behandeling genomen.

II Deelname

 1. Deze promotie is toegankelijk voor elke persoon die in Nederland is gedomicilieerd.
 2. De deelnemer is zich ervan bewust dat hij/zij, als gevolg van deelname aan de Care Plus® – Laat ze niet bijten campagne 2018 – winactie, persoonlijke gegevens achterlaat en hiermee akkoord gaat.
 3. Winnaars dienen in het bezit te zijn van een geldig en officieel NL identiteitsbewijs.
 4. Door deelname aan deze actie, ga je als deelnemer akkoord met deze voorwaarden.
 5. Tropenzorg BV behoudt zich het recht voor, deelnemers te diskwalificeren wanneer zij niet conform deze voorwaarden handelen.

III Actieopzet

 1. In de periode van maandag 18 juni t/m maandag 3 september 2018, kunnen deelnemers via social 
media en de Laat ze niet bijten website meedoen aan een wedstrijd waarmee men kans maakt op het 
winnen van een Care Plus® product pakket t.w.v. ruim € 75,-
 2. De actie houd in; deelnemer vult 8 quiz vragen in via het systeem en laat zijn gegevens achter.
 3. Deelname kan alleen plaats vinden indien men de gevraagde gegevens invult.
 4. De actie is alleen geldig in Nederland.
 5. IV Spelvoorwaarden

  1. De gegevens dienen naar waarheid en volledig te zijn ingevuld.
  2. Deelname kan alleen plaats vinden indien men de gevraagde gegevens invult.

  V Prijzen

  1. Care Plus® stelt 20 pakketten ter waarde van € 75,- ter beschikking.
  2. Een deelnemer kan slechts 1 keer een Care Plus® pakket winnen.
  3. De winnaars ontvangen bevestiging via de e-mail.
  4. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  5. Tropenzorg BV is niet aansprakelijk voor enige zichtbare en/of verborgen.
  6. gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen, inclusief schade veroorzaakt door
   verzending en/of andere wijze van transport.

  VI Aansprakelijkheid

  1. Tropenzorg BV is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot,
   het gebruik maken van en het vertrouwen op, de informatie op de laat ze niet bijten website of enige hieraan gelinkte pagina, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Tropenzorg BV of één van de promotionele partners.
  2. Tropenzorg BV is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor
   zogenaamde gevolgschade die de bezoeker of een derde terzake van (het gebruik van) de site cq. het website onderdeel mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade.
  3. Tropenzorg BV en de promotionele partners kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden
   voor eender schade, kosten of lasten welke ook de aard of reden ervan is, voortvloeiende uit deelname aan deze actie, de toekenning van de prijzen of de gebruikmaking daarvan en dit onder eender welke vorm.
  4. Tropenzorg BV en de promotionele partners kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden
   voor te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook, die uit deze promotie, de toekenning van de prijzen, het verzenden van de prijzen of de ontvangst van de prijzen voortvloeien. Deze clausule geldt niet in geval van opzet of grove schuld van de organisatoren of die van hun aangestelde lasthebbers.
  5. Tropenzorg BV en de promotionele partners zijn niet aansprakelijk in geval van,
   onder andere:

   • de onvolledigheid of onleesbaarheid van een actiepagina;
   • enig technisch mankement, storing en/of vertragingen;
   • het niet aanvaard worden van de ingevoerde gegevens door het communicatieplatform (internet);
   • enig mankement in het internetverkeer (wegvallen verbinding etc.)

  VII Slotbepalingen

  1. Op deze actie is de Code voor Sweepstakes, deeluitmakend van de Nederlandse Reclame Code, van
   toepassing.
  2. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing.
  3. Tropenzorg BV behoudt zich het recht voor om inzendingen die de deelnemer frauduleus of
   van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
  4. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
  5. Tropenzorg BV behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen,
   voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te
   wijzigen.
  6. Klachten met betrekking tot deze actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Tropenzorg BV o.v.v. “Care Plus® – Laat ze niet bijten campagne 2018 – winactie”, PO Box 1415, 1300 BK Almere, The Netherlands, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Tropenzorg BV.

  VII Privacy

  1. Door deel te nemen aan de Care Plus® – Laat ze niet bijten campagne 2018 – winactie, geeft de deelnemer toestemming aan Tropenzorg BV om zijn/haar, in verband met deze actie, verstrekte gegevens, op te nemen in een gegevensbestand. Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, met uitzondering van eventueel een verzendhuis die de gegevens enkel gebruiken zal voor verzending van gewonnen prijzen).